власта

  • 131илегалец — (лат. illegalis) тој што се крие од власта, таен борец против нешто …

    Macedonian dictionary

  • 132имамат — (тур. imam) 1. подрачје на власта на имам 2. звање и надлежност на старешина на џамија …

    Macedonian dictionary